KVKK Hakkında Açıklamalarımız

Lütfen Dikkatlice Okuyunuz

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. Amaç

İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com  nezdinde tutulan özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki verilerin, veri güvenliği kapsamında korunması ve işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından belirlenen temel ilkeler doğrultusunda; internet sitesini ziyaret eden kişilerin,  yakınlarının,  vasilerin, velilerin, temsilcilerin, hizmet sağlayıcıların, tedarikçi yetkilisinin, tedarikçi çalışanının,  ziyaretçilerin ve herhangi bir nedenle Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com bünyesinde kişisel verisi bulunan diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ; bu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin iş ve işlemler Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVKK kapsamında ilgili kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmekte olup; Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com, kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinde, KVKK ve Anayasanın 13. Maddesinde belirtilen esaslara uygun davranır, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ayrıca belirlenen yeterli ve gerekli önlemlerin tamamını alır.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da KVKK’ da sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Kanun, özel nitelikli kişisel veriler arasında bir ayrım yapmıştır. Buna göre Kanunda özel hayata ilişkin kişisel veriler ile bunlar dışında kalan özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşleme Şartları

KVKK’ ya göre açık rıza halinde özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir. Yine KVKK’ ya göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:

a- Özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasıaranmaksızın işlenebilir.

Vergi Kanunları, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb. daha sıkı hassas veri işleme şartları.

Çalışana ait sendikalılık yahut ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin özlük dosyasında mevzuat gereği tutulması gerekir. Gayrimenkul hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı olmak üzere.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Önlemler

Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com, Özel Nitelikli Kişisel Veriler ’in işlenmesinde, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

a- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, sınırları ve kuralları açık ve net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.

b- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik;

aa- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir.

bb- Gizlilik kuralları uygulanmakta, çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.

cc- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır.

dd- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

ee- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmakta, bu halde Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iadesi sağlanmaktadır.

c- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise;

 

aa- Kişisel Veriler, Google Driver üzerinden muhafaza edilmektedir.

bb- Kişisel veriler güvenli ortamlarda tutulmakta, bu verilere salt IP ile erişilebilmektedir.

cc- Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri yapılmakta, antivirüs programları kullanılmaktadır.

d- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;

aa- Özel Nitelikli Kişisel Veriler ‘in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme vs. gibi) alınmaktadır,

bb- Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

e- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılması gerekiyor ise;

aa- Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır.

 

bb- Kişisel verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “Gizli ”formatta gönderilmektedir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

a- Veri Sahibinin açık rızası var ise,

b- Kanunlarda Özel Nitelikli Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

c- Veri Sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu söz konusu ise ve Veri Sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

d- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

e- Gayrimenkul Eğitimleri -Rumeysa Açık ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

f- Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

g- Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

h- Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com  ’un meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

a- Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

b- Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

aa- İlgili Veri Sahibinin mülkiyet hakkı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler kanunlarda öngörülen hallerde,

bb- İlgili Veri Sahibinin mülkiyet hakkına  ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise gayrimenkul finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 1. Güncelleme

İşbu politika Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve mevzuat değişikliklerine göre güncellenecektir.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

GİRİŞ

 1. Amaç ve Kapsam

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (POLİTİKA) Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince saklama ve imha edilmesi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından belirlenen temel ilkeler doğrultusunda; mülk sahiplerinin, mülk sahibi yakını/ vasilerin-velilerin-temsilcilerin/, hissedarların, ortakların, hizmet sağlayıcıların, tedarikçi yetkilisinin, tedarikçi çalışanının,  ziyaretçilerin ve herhangi bir nedenle Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com ’a ait işletme  bünyesinde kişisel verisi bulunan diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi; bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Rümeysa Açık www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. Kısaltmalar ve Tanımlar

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. (Rumeysa Açık)

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. (Rümeysa Açık)

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Ofis :  Rümeysa Açık Gayrimenkul ofisi / www.gayrimenkulegitimleri.com internet sitesi

Çalışan : Güven Açık veya diğer ofis personeli.

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Hizmet Sağlayıcı: Belirli bir sözleşme çerçevesinde Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri :  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Yok Etme : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Silme : Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Politika : Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası

Kanun :  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazetede  yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Verbis : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Rümeysa Açık tarafından; aşağıda belirtilen ortamlarda güvenli bir şekilde saklanır.

 1. Elektronik Ortamlar

– E-posta, web.

– Bilgi güvenliği cihazları (anti virüs, güvenlik duvarı vb.),

– Ofis programları,

– Kişisel bilgisayarlar (masaüstü ve dizüstü),

– Mobil cihazlar (telefon, tablet),

– Çıkarılabilir bellekler (USB, HAFIZA KART VB),

– Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası.

 1. Elektronik Olmayan Ortamlar

– Kâğıt, Klasörler,

– Manuel veri kayıt sistemleri müşteri dosyaları, formlar, protokoller, teftiş ve denetim defteri, çalışma belgeleri, özlük (personel) dosyası, Yönetmelik gereğince tutulması zorunlu olan diğer defterler),

–  Arşiv, Birim Dolapları.

SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri Sorumlusu tarafından çalışanların, danışanların, vasilerin, velilerin, temsilcilerin hissedarların /ortakların, hizmet sağlayıcıların, tedarikçi yetkilisinin, tedarikçi çalışanının, ziyaretçilerin ve herhangi bir nedenle Rümeysa Açık-www.gayrimenkulegitimleri.com ‘da verisi bulunan kişilerin kişisel verileri Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, Rümeysa Açık-www.gayrimenkulegitimleri.com ‘a ait internet sitesi hizmeti faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar veri sorumlusu tarafından saklanır.

 1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com çerçevesinde işlenen kişisel veriler, sunulan hizmetin gereği ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu,

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,

Aracılık ve Taşınmaz Ticareti Meslek Etiği Kuralları,

İlgili diğer kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

 1. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Poliklinik faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklanır.

– İletişim ve insan kaynakları süreçlerini yürütmek,

– Faaliyetler sırasında güvenliği sağlamak,

– Sözleşme ve protokoller sebebiyle iş ve işlemleri ifa edebilmek.

– Acil durum yönetimi süreçlerini yürütmek,

– İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

-Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

 1. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Rümeysa Açık-www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından kabul edilmesi,

 

 • Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com’un, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re ‘sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Rümeysa Açık -www.gayrimenkulegitimleri.com  tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

 1. Teknik Tedbirler

 

Teknik tedbirler kapsamında;  

 

 1. Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontroller yapılmakta ve kişisel veri güvenliğini sağlamak için uygun teknik tedbirlerin ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmaktadır.

 

 1. Verilerin dışarıya sızmasını engelleyecek veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesi sağlanmakta, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere gerekli yazılımların güncel olması sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel verilerin bulunduğu elektronik olan veya olmayan saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmakta, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir. Bundan başka özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmekte, gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.

 

 1. Ofiste ve sabit disk üzerinde özel nitelikli veriler de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerin tutulduğu bilişim sistemleri teçhizatının, yazılımlarının ve bunların muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamların fiziksel güvenliği için gerekli önlemler (yetkisiz kişilerin erişiminin sınırlanması, (yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) alınmaktadır.

 

 1. İdari Tedbirler

 

İdari tedbirler kapsamında;

 

– Kişisel verilerin işlenmesi, hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, muhafazasının sağlanması hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam edilmekte ve personele Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.

 

-Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak çalışanlara ve hizmet alınanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta ayrıca çalışanlara bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir. Nitekim bu kapsamda Ofisiçi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta/yaptırılmakta, güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmaktadır.

 

-İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirler alınmakta, ilgili kişisel verilerin elde edilmesi hâlinde ise, bu durumun en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmesi sağlanmaktadır.

 

-Kişisel veri işlemeye başlamadan önce, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 

 – Kişisel veri işleme envanteri hazırlamıştır.

 

KİŞİSEL VERİ İMHA TEKNİKLERİ

 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından re ‘sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel veriler aşağıda belirtilen bir veya birkaç yöntemle silinir:

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, Veri Sorumlusu hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için Veri Sorumlusu dışındaki kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

 1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel veriler aşağıda belirtilen bir veya birkaç yöntemle yok edilir:

 

*  Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, fiziksel olarak geri döndürülemeyecek şekilde (kâğıt kırpma makinasında ya da elle okunamayacak şekilde küçük parçalara ayrılarak) yok edilir.

 

* Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcılarının erişim hakları ortadan kaldırılır.

 

* Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinir.

 

* Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinir.

 

* Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

 

 1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Ofiste veya internet sitesinde ilgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılarak, birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgiler kaldırılmak suretiyle  istatistiki veri haline getirilerek, kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılarak ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanmak suretiyle kişisel verilerin anonim hale getirilmesi sağlanır.

 

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

Veri Sorumlusu tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri

 

– Kişisel Veri İşleme Envanterinde,

– Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta,

– Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

 

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Veri Sorumlusu tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re ‘sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Veri Sorumlusu tarafından yerine getirilir.

 

Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu:

 

SÜREÇ                                        SAKLAMA SÜRESİ                                İMHA SÜRESİ

 

İnsan Kaynakları Süreçleri ile İşveren Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (5510 sayılı Kanunun 86/1 maddesi)

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7.maddesi)

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde İlgili hukuki düzenlemeler ve sağlık hizmetinin gerekleri uyarınca 20 yıl süreyle saklanır. Hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146, 147, 478.maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66-72 maddeleri, Saklama süresinin bitimini takip eden ilk

periyodik imha süresinde

 

 1. Kişilerden Hizmet Alınması

 

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146.maddesi)

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde Kanun ve diğer mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

 

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11/2 . maddesi gereğince Veri Sorumlusu, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, muayenehanede her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

 

Veri Sorumlusu, Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi, çalışanların politikaya uygun hareket etmesi, Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

 

Ofis çalışanları Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, çalışanların eğitimi ve farkındalığının arttırılması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlere uyar.

 

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları aşağıdaki gibidir.

 

Veri Sorumlusu: Ofis Sahibi Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur

Veri İşleyen Ofis Sahibi Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. 

 

Hizmet Sağlayıcı ve Dışarıdan Hizmet Veren Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

 

Personel, Çalışan ve Diğer Birimler Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 

POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

 

Politika, ıslak imzalı olarak basılı kâğıtta düzenlenir ve ofiste ilgili dosyalarda saklanır. Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com bir internet sayfası olması halinde politika aynı zamanda internet sayfasında da kamuya açıklanır.

 

POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

 

Politika, Veri Sorumlusu tarafından VERBİS kaydının tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

 

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Veri Sorumlusu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile muayenehanede ilgili dosyalarda saklanır.

 

VERİ SORUMLUSU

AD SOYAD

İMZA

Kişisel Verilerin İşlenmesine / Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ile ilişkili başta bizi tercih eden değerli müşterilerimiz ve danışanlarımız olmak üzere tüm şahıslara ait her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

 

Bu sorumluluğumuz kapsamında tarafımızdan, Kanunda tanımlandığı üzere “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda belirtildiği şekilde yasal mevzuatça öngörülen sınırlar içinde kalarak elde edilebilecek, kaydedebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerimizi sürdürmek maksadıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek, yalnızca açıklanan amaç ve kapsam dahilinde tüm yasal düzenleme ve mevzuata uygun olarak Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ’ un kişisel veri sahiplerine yönelik ilgili Kanun kapsamında “Aydınlatma Yükümlülüğünü” yerine getirmek üzere hazırlanmış olup, metinde kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından işlenebilecektir.

 

İşlenen, Toplanan ve Kullanılan Veriler tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel veriler başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile sizi tanımlayabilecek çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,  fiziksel ortamlarda doğrudan sizlerden toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda 3. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve rızanız ya da mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 4. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com  kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 

– Kişisel veri / verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

 

– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve / veya randevu hatırlatma

 

– Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

– Mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret Bakanlığı, yargı mercileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

 

– Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade, değişiklik ve düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

 

– Ofisin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

 

– Ofisimizin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

 

– Şikayetlerinizin ve taleplerinizin tarafımıza aktarılması ve takibi,

 

– İletişim izni vermiş iseniz sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, bülten / broşür gönderilmesi, veri analizi araştırma yapılabilmesi hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

 

– Yapılan işlem kayıtlarını yedeklenmesi /arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası,

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com a ait fiziki arşivler ve /veya bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ve/veya fiziki ortamda 5. Maddede belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi üçüncü bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda;  online ödeme sistemlerine, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-fatura, e- arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi, saklanması, arşivlenmesi, depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Ofis çalışanlarına, iş ortaklarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği tüm özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi 

 

Kişisel verileriniz üçüncü bölümde belirtilen amaçlarla Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com a ait ofise gelişiniz esnasında öncesinde veya sonrasında sözlü , yazılı , görsel ya da elektronik ortamda telefon, SMS ve benzeri telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla  sözlü , dergi, abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve/veya dijital ortamda saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, KVKK 7/1 maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve /veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız saklama süreleri dolduğunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve İstisnaları

 

Başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com a yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak Kişisel Verilerinizin;

 

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

– Kişisel verileriniz işlenmişse kapsamı hakkında bilgi talep etme, işlenmişse bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,

 

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

 

– Kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,

 

– KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

– Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

– Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeni ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel veriler ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ile birlikte Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com “Büyükdere Caddesi No 193/6 Şişli/İSTANBUL” ‘ da bulunan adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim ile göndereceğiniz/vereceğiniz Türkçe yazılmış bir dilekçe ile iletebilirsiniz.

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com, başvuruda yer alan taleplerinizi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir.

 

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ’un hatasından kaynaklanması halinde alınan bir ücret varsa ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin, Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ’un cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkı saklıdır.

 

KVKK 14/2 maddesi hükmüne göre, veri sorumlusu olan Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ‘a  başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

 

KVKK’nın 28/2 maddesi hükmüne göre, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç haklarınızı düzenleyen 11. maddenin;

 

 1. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 

 1. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 

 1. c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 

 1. d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını belirtiriz.

 

KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilir:

 

– Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

 

– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 

– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,

 

– Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Rümeysa Açık ve www.gayrimenkulegitimleri.com açısından veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ’un tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Ticaret Unvanı: Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com

İletişim Adresi: Büyükdere Caddesi No 193/6 Şişli/İSTANBUL

TC Kimlik No: 297 978 847 78

İletişim Telefonu: 0534 815 7796

E-posta Adresi: rumeysa@gadanismanlik.com

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından hazırlanan Kişisel Veriler Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, ayrıca konuya ilişkin tarafıma sözlü bilgi verildiğini,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine/ Korunmasına İlişkin Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, verilerimin aktarılabileceği haller, zorunlu haller, veri güvenliği ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

 

Tüm kişisel verilerimin yukarıdaki esaslar çerçevesinde Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ve çalışanları tarafından kaydedilmesini, saklanmasını, sayılan hallerde paylaşılmasını, ayrıca tarafıma aşağıda belirttiğim mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla vb. ulaşabilmesini AÇIK RIZAM İLE KABUL EDERİM.

 

Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

 

Kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ‘un müşterisine sunmuş olduğu her türlü gayrimenkul hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, gayrimenkul hizmetlerinin kaliteli, güvenilir, etkin ve kesintisiz bir şekilde alınması, danışana destek verilmesi, iletişim, güvenlik önlemleri, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri güvenliğinin temini, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ve böylelikle genel anlamda her türlü gayrimenkul hizmetinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, adli yazışma ve işler sebebiyle dava dosyası bilgilerinin, danışan dosyasının ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVK Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini işlenebileceğini, ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; bundan başka tüm kişisel verilerim her halükarda ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama süresince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarıyla birlikte yasal saklama süresi dolduktan sonra tüm kişisel verilerimin KVK Kanunu ve alt yasal düzenlemelere uygun bir şekilde silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceği konusunda Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İş bu kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com tarafından ofis çalışanlarına, görevlilerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tarafıma verilecek hizmetlerin yürütülmesi için Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ‘un hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ediyorum.

 

Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com‘a başvurarak kendimle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme , kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasın halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi imzalı bir şekilde yazılı olarak olarak Büyükdere Caddesi No 193/6 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ‘ a kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; iş bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri kendisini bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; iş bu metni, Rümeysa Açık ve  www.gayrimenkulegitimleri.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

 

Kabul Ediyorum

 

Kabul Etmiyorum

 

Hits: 11

Scroll to Top