Picture of Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

İmar Kanunu Hakkında Ne Biliyoruz?

İmar ve İmar Kanunu bir gayrimenkul danışmanının günlük hayatında sıklıkla duyduğu ve kısmen ne olduğunu bildiğini farz ettiği önemli bir konudur.

İmar Kanunu bugün bir masaya yatırmak istedim.

İmar Kanunun bazı önemli maddelerini üzerine konuşalım.

İmar Kanunu 1985 yılında Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun Numarası da 3194 tür. Bazıları buna vurgu yaparak kendini biraz daha öne çıkartmaya heveslidir.

İmar Kanunu ile ülkemizdeki yerleşme yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmaların

 1. Plan
 2. Fen
 3. Sağlık
 4. Çevre

Şartlarına uygun oluşturulmasının sağlanması hedeflenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kamu düzenine ilişkin olduğu için emredici özeliktedir. Bu özelliğinden dolayı mahkemeler tarafından birinci derecede göz önünde tutulur. Tarafları bağlayıcıdır. Bu özelliklerin ayrıntısına İmar Kanunun 1. Maddesinde bulabilirsiniz.

Şimdi gelelim 3194 Sayılı İmar Kanunun 2. Maddesine;

İmar Kanunu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerleşim yerlerinde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar ile ilgili tüm esasları düzenler.

Kısacası İmar Kanunu umursamazlığa gelmez ve gayrimenkul sektörünün temel kanunlarından en önemlilerinden bir tanesidir.

Size önerim ilk fırsatta tamamını okuyup öğrenmeye çalışmalısınız.

 1. Maddesinde ise; Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. İfadesi ile kısıtlayıcı özelliğini net bir şekilde ortaya koyar.

 

Ancak 4. Maddesinde ise iki adet istisnadan bahseder:

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Beşinci maddeden sonrası ise tanımları açıklayarak devam eder.

İmar Kanunu eğer gayrimenkul sektöründe kalıcıysanız en az bir kez baştan sona okuyun. Eğer ben donanımlı bir danışmanım diyorsanız, İmar Kanunu lütfen en az 4 kere okuyun. Bölümlerine ve maddelerine en azından bir göz aşinalığınız olsun.

İmar Kanunun içinde en çok gayrimenkul sektörünü ilgilendiren taraf İMAR PLANI ve ÇEŞİTLERİ kısmıdır.

İmar Planı ise imar uygulaması yapılacak yerleşim yeri  hakkında detaylı bilgiler veren plan veya haritadır. İmar planının, nüfusu 10 bini geçmiş olan yerleşim yerlerinde yapılması zorunlu kabul edilmiştir. İmar planı ile yoğunluk düzeyi, imar uygulaması, adalar, yollar ve birçok istatistik raporları hazırlanır. Nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde ise imar planının yapılıp yapılmayacağına sadece belediye karar verir.

 

İmar Plan Çeşitleri

Planlar öncelik sırasına göre;
 1. Mekan Strateji Planı
 2. Çevre Düzeni Planı
 3. Nazım İmar Planı
 4. Uygulama İmar Planı

 

1/1000’lik Uygulama İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

Nazım imar planı hususlarına göre tasarlanan imar planları, kadastro durumu ve hazır haritalar üzerinde çalışılır. Yapıların imar planlarındaki, olması gereken ve istatistiksel olarak belirlenmiş plan çizimleri 1/1000’lik uygulama olarak bilinir.

1/1000’lik imar planları, tasdikli halihazır haritalar üzerine hazırsa kadastral durumu işlenmiş olarak yapılmış olmalıdır. 1/1000’lik imar planları Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen imar planlarıdır.

Yerleşim bölgelerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenlerini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını gösterecek şekilde hazırlanan raporlara bu ad verilir.

İmar planı yapım aşamaları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan 8. maddede konu ile ilgili hükümle açıklanır.

1/1000 ölçekli uygulama planlarında bölge planları;

 • Sosyo-ekonomik gelişim eğilimleri
 • Yerleşmelerin gelişme potansiyeli
 • Sektörel hedefleri
 • Faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımı
1/1000’lik Uygulama Planı İçeriğinde Neler vardır?

Belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli durumlarda Devlet Planlama Teşkilatı hazırlamaktadır.

 

Nazım İmar Planları Nasıl Hazırlanır?

Nazım imar planları, 1/1000 planların temelini oluşturan planlardır. Onaylı haritalar üzerine varsa kadastro durumu işlenmiş, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanmış ve arazi parçalarının;

 1. Genel kullanış biçimlerini
 2. Başlıca bölge tiplerini
 3. Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını
 4. Gerektiğinde yapı yoğunluğunu,
 5. Çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini
 6. Ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü

Gibi koşulları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen planlardır. Nazım imar planı, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan planlardır.

İmar planları, görevli idare tarafından doğrudan veya ihale yolu ile dışarıya yaptırabilir. Bazı durumlarda İller Bankası Genel Müdürlüğüne yetki verilerek yaptırılabilir.

Plana Esas Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca imar planları hazırlanır.

 

Şimdilik bu kadar bilgi yeterli.

Detaylara İmar Kanunun maddelerini kendiniz okuyarak öğrenebilirsiniz.

Bol kazançlı bir hafta olsun.

Blog yazılarımı okumak için lütfen üye olmayı unutmayın.

Hoşçakalın,

Güven AÇIK

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Dijital Gayrimenkul Pazarlaması

Gayrimenkul sektörü için dijital pazarlama artık olmazsa olmaz durumuna geldi. Bilmeniz gerekenleri sizinle yazımda paylaştım.

Sektörde Kalite Sorunu

Artık sektöre olan güvenim hiç mi hiç kalmadı. Yönetmelikte yapılan son değişiklikle beraber söyleyecek söz bulakta zorlanıyorum. Sektörde Kalite Sorunu ciddi boyuta!

Neden Gayrimenkul Danışmanı Oldunuz

Bu soru, her danışmanın yanıt vermesi ve kendisine sıkça sorması gereken bir sorudur. Eğer bu soruya cevap veremiyorsanız, bir yerde terslik vardır.

Views: 19