Picture of Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Gayrimenkul Danışmanı Şirket Kurmak Zorunda mı?

Eğer gayrimenkul danışmanıysanız ve MYK belgenizi aldıysanız sıra şirket kurmaya gelmiştir.

Ancak, danışmanların büyük bir bölümü şirket kurmaktan kaçınır. Gayrimenkul Danışmanı  şirket kurma ve kapatma konusunda yeterli bilgiye sahip değilse, bu adımda zorlanır.

Ofisler şirket açma konusunda danışmanları fazla bilgilendirmez. Çünkü kendisi de detaylı bir bilgiye sahip değildir. Sadece danışmana açması gerektiğini söyler ve üzerindeki sorumluluğu atar.

Gayrimenkul ofisleri yeni yönetmelik çerçevesinde kendilerine fatura kesebilecek yeterlilikte danışmanlarla çalışmak zorundadır.  Bu yılın sonunda verilen zaman dolduğu için 2022 yılında mesleki yeterlilik belgesi ve şirketi olmayan danışman çalıştırılamayacak.

Danışmanların bir çoğu şirket kurmak istemez. Çünkü vergi mükellefi olmaktan ve vergi ödemekten  korkar!

Türkiye genelinde memur olma bağımlılığı yaygın olduğu için danışmanlar mümkün olduğu kadar bu tehlikeli sularda dolaşmak istemezler. Özellikle aileler bu duruma karşı çıkarlar.

Vergi mükellefi olmanız için şirket kurmak gerekir. Bu şirketin türüne göre vergilendirmeler de farklı olur. Şirket türleri ise başlıca üç ana gruba ayrılır.

   a) Şahıs Şirketleri

   b) Limited Şirketler

   c) Anonim Şirketler

Genelde yapılacak işin türüne ve amacına göre kurulacak şirket türüne karar verilmesi daha doğrudur. Hiç araştırmadan bir anonim şirket kurmak çok doğru bir adım olmaz.

Şahıs şirketlerinden farklı olarak Limited ve Anonim Şirketlerde bazı gider kalemlerinden kaynaklı vergi avantajları olur. Şirketler arasında gider kalemleri en kısıtlı olan Şahıs Şirketleridir.

Özellikle girişimci dediğimiz serbest meslek grubunda olan kişiler Şahıs Şirketi kurmayı tercih eder. Bunun nedeni aslında son derece basittir. Çünkü Şahıs Şirketlerinin diğer şirket tiplerine göre kurulmasının ve kapatılmasının daha kolay olmasıdır.

Şahıs Şirketlerinde her şeyi gider yazmak mümkün olmaz. Limited ve A.Ş. tipi şirketlerde gider yazılabilecek kalemler daha fazla olur.

Serbest Meslek Şahıs Şirketi Nedir?

Özet olarak ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketler Şahıs şirketleridir. Birçok kişi bilmez ama şahıs şirketleri birden fazla kişi ile bir araya gelinerek şirket kurmak mümkün olabilir.

Belirli sayıdaki kişilerin kendi faydaları doğrultusunda ortak ekonomik çıkarlar ile kurdukları ve aldıkları sorumlulukların bireysel olarak kabul edildiği ortaklıklara Şahıs Şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri çoğunlukla tek bir kişi tarafından ya da 2-3 ortak ile kurulabilen ve ortaklığın devredilmesinin zor olduğu şirket türüdür.

Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir. Bu şu anlama gelir; şirketin tüm borçlarından, tüm kendi mal varlıkları ile sorumludurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre Şahıs Şirketleri üç tiptir;

a) Adi Şirketler:

Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bu şirket türünde ticari unvan bulunmamaktadır. Şirket kuruluşu bir şekle tabi değildir. Şirket kuruluşunda ticari sicil tescil ve ilanı zorunlu değildir. Sözlü sözleşmeyle kurulabileceği gibi ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile de kurulabilirler.

b) Kolektif Şirketler:

Türk Ticaret Kanununa göre Kolektif Şirket “Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. Pek yaygın olmayan bir şirket türüdür.

c) Komandit Şirketler:

Genel tanımıyla komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

Burada belki açıklanması gereken şey Tüzel Kişilik ’in anlamı olabilir; Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşumdur. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlık Tüzel Kişilerdir. Örnek olarak Şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Olabilir mi?

Evet, şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılır. Eğer şirket türü komandit ise ortaklarından bir tanesi tüzel kişiliğe sahip olabilir. Şirket türü Adi şirket ise sahibinden bağımsız olması mümkün değildir. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs Şirketi Adım Adım Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • İmza sirküleri noterde yaptırılır.
 • İmza tescil beyannamesi alınır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası (gerekli ise) ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır ya da kırtasiyeden alınır. Notere onaylatılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır. Hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır. (çalışan varsa)
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Bütün bu işlemler gözünüzü korkutabilir ama beraber çalışacağınız Mali Müşavirlik şirketi sizin adınıza bunların hepsini kolayca yapar. Sizin orada olmanız gerekmez. Bu konuda şirket kurmak için mali müşavir arayışı olanlar bana ulaşabilirler.

Eğer şahıs şirketinizi kurduysanız, işlem yapmaya başladıysanız ve gelir gideriniz oluştuysa fatura kesmek gerekecektir. 

İşletmenizi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir-gider takibini ve alacak-borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekten geçiyor. Bu konuda harika yazılımlar var. Özellikle Paraşüt gerçekten incelenmeye değer bir yazılım. Bu işleri ya kendiniz yapacaksınız ya da mali müşaviriniz. Doğru mali müşavir bulmak hiç kolay değildir. Referans ile ilerlemenizi öneririm.

ödenecek vergiler

Hangi Vergileri Ödeyeceksiniz?

Şahıs Şirketleri bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi mükellefi olurlar. Bu nedenle, Vergi Usul Kanunda açıklandığı şekilde belirli dönemlerde beyanname vererek vergi ödemek durumunda olursunuz.

Bu vergileri tek tek paylaşalım;

Damga Vergisi: 

Damga Vergisi Kanunun 1 ve 2 sayılı listesinde bahsi geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergidir. Her beyanname ile ödenir. Ancak vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi: 

Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler.

İşletmeler stopaj vergisini farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler;

 • İşletmeler çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,
 • İşletmeler kira ödemelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesintisi,
 • Komisyoncu, Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi: 

Şahıs şirketiniz varsa, aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüsünüz. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal veya hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18’dir. Bu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir. Siz % 18 lik dilime tabisiniz.

Geçici Vergi: 

Şahıs şirketiyseniz, belirtilen dönemde elde ettiğiniz kâr – zarar durumunuzu üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirmek zorundasınız. Kâr beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’nden düşülür. Geçici vergi, şahıs şirketlerinin mutlaka ödemesi gereken bir vergi türüdür.

Gelir vergisi mükellefi olduğunuz için geçici verginizi %15 oranında ödemekle yükümlüsünüz. Eğer bir limitet veya A.Ş. kurduysanız, kurumlar vergisi %20 oranında geçici vergi ödersiniz.

Gelir Vergisi: 

Şahıs şirketleri doğrudan gelir vergisi mükellefidir. Her yıl Mart ayına kadar bir önceki seneye ait mali kâr – zarar durumunuzu yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ödemeniz gerekir. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre hesaplanır. Bu oran gelir diliminize göre %15 ile %35 aralığında farklılık gösterir.

Şahıs Şirketi Kurmak Size Kaça Patlar?

Şahıs şirketleri maliyeti en düşük olanıdır. Yine de bedava olduğunu düşünmeyin!

Şahıs şirketi kurarken gerekli belgeler ve üç aşağı beş yukarı maliyetler şöyle olabilir:

 • İki adet biyometrik fotoğraf
 • İş yeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli ortalama 250.- TL
 • Noterden muhasebeci vekaleti ortalama 150.- TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi ortalama 100.- TL

       Toplam maliyet: 500-550.- TL arasında olacaktır.

Şirket kuruluşunuzu tamamlandıktan sonra ticari faaliyetinize başlamak için bir kez yapacağınız giderler ise;

 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100.- TL
 • Kaşe 15.- TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 30.- TL
 • Meslek odasına kayıt: 300.- TL/Yıl (gerekli ise)

        Toplam maliyet: 450.- TL

Bunun dışında mali müşavire ödeyeceğiniz aylık bir ücret olacaktır. Bunun maliyeti de 300-800.-TL arasında değişir. Mali müşavirin niteliğine göre bu rakam değişebilir.

Özetlersek bir şahıs şirketi kurmak size 1,000.-TL – 1,500.-TL arasında olur. Ancak mali müşavirinize her ay en az 300.-TL hizmet bedeli ödersiniz.

Şirket kurma konusunda çember her gün daralıyor. Bu yüzden bu konuyu ciddiye almalısınız.

Bu konuda bana çok soru geliyordu. O nedenle bu haftayı bu konuya ayırdım. Umarım faydalı bir blog yazısı olmuştur. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz.

Bol kazançlı bir hafta diliyorum.

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Dijital Gayrimenkul Pazarlaması

Gayrimenkul sektörü için dijital pazarlama artık olmazsa olmaz durumuna geldi. Bilmeniz gerekenleri sizinle yazımda paylaştım.

Sektörde Kalite Sorunu

Artık sektöre olan güvenim hiç mi hiç kalmadı. Yönetmelikte yapılan son değişiklikle beraber söyleyecek söz bulakta zorlanıyorum. Sektörde Kalite Sorunu ciddi boyuta!

Neden Gayrimenkul Danışmanı Oldunuz

Bu soru, her danışmanın yanıt vermesi ve kendisine sıkça sorması gereken bir sorudur. Eğer bu soruya cevap veremiyorsanız, bir yerde terslik vardır.

Bir yanıt yazın

Views: 2126