Gayrimenkul Hukuku

Gayri Menkul Hukuku Hangi Yasalara Dayanır?

Gayri Menkul sektörü içinde çalışıyorsanız hangi yasaların da uygulandığını bilmemiz gerekir.

Uygulamada aşağıdaki yasalar yer bulurlar.

A) Anayasamız

1982 Anayasasının 35. Maddesi Mülkiyet Hakkını düzenlemektedir.

Bu maddeye göre; herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı nedeniyle yasalarla kısıtlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Yani ülkemizde bireyin mülk edinme hakkı Anayasamızla güvence altına alınmıştır.

B) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa

Bu yasa yeni bir yasadır ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. 6306 sayılı bu yasa afet riski altında bulunan alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere ait yöntem ve kuralları belirler.

C) Borçlar Kanunu Kira Anlaşmaları Maddeleri

6098 sayılı ve 2012 doğumlu bu yasa, Borçlar kanunda yer alan 1955 tarihli ve 6570 sayılı yasanın yerine geçmiştir.  Borçlar kanunun 299 -378 maddeleri kira hukukunu düzenlemektedir.

D) Gecekondu Kanunu

775 sayılı ve 1966 yılı yapımı olan bu kanun var olan gecekonduların iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve yeni gecekonduların yapılmasını önlemek amacıyla çıkarılmıştır.

E) İmar Kanunu

1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Yasası yerleşim alanları ile bu alanlardaki yapılaşmanın; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacı ile çıkartılmıştır.

F) İskan Kanunu

2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Yasası göçmenlerin, göçebelerin, alanları kamulaştırılanların ve milli güvenlik amacıyla yapılan iskan çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlemesine ilişkin koşulları belirler. Ayrıca iskan edinenlerin temel hak ve sorumluluklarını düzenler.

G) Kadastro Kanunu

1987 doğumlu ve 3402 sayılı bu yasa ülkemizin koordinat sistemine göre kadastral ve topoğrafik haritalarına dayanan, taşınmaz malların sınırları arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit edilmesini sağlar.

H) Kamulaştırma Kanunu

2942 sayılı ve 1983 yapımı olan bu yasa kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak olan tüm işlemleri, düzenlemeleri, çözüm yöntemlerini ve usullerini tanımlar.

I) Kat Mülkiyeti Kanunu

634 sayılı ve 1965 yılında yürürlüğe girmiş olan bu yasa ile taşınmazlar üzerinde bağımsız bölümler oluşturmak koşulu ile inşa edilen taşınmazlara ait hukuksal düzenlemeleri kapsar.

J) Kooperatifler Kanunu

Yine eski sayılabilecek bu yasa 1969 doğumlu olup 1163 sayılı kooperatifler yasasıdır. Yapı Kooperatiflerinin kuruluş esasları, hukuksal hak ve sorumluluklarını düzenler.

K) Medeni Kanun

4721 sayılı Medeni Kanunun 683-761. maddeleri taşınmaz hukukunu düzenler. 704. madde taşınmaz mülkiyetinin konusu olarak:

1) Arazi

2) Tapu kütüğüne ayrı sayfaya kaydedilmiş bağımsız ve süreli haklar

3) Kat mülkiyetine kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri gayrimenkul olarak belirlemiştir.

L) Orman Kanunu

1956 yılından kalma bu kanun 6831 sayılıdır. Orman niteliğinde bulunan taşınmazlar ile bu niteliğini kaybetmiş taşınmazların hukuksal düzenlemesini sağlar.

M) Tapu Kanunu

İçlerinde en eski sayılabilecek olan bu kanun 1934 doğumludur. 2644 sayılı yasadır. Mülkiyetin esasını ve ülkemizde sıkı bir şekil şartı ile korunan tapu sisteminin temel yapısını oluşturur.

N) Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan haksız kazanımların düzenlenmesi hakkındaki kanun

Yeni sayılabilecek bu kanun 3091 sayılıdır ve 1984 tarihlidir. Gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri ve kurumlarının tasarrufu altında bulunan sahipsiz alanlara veya topluma faydalı alanlara yapılan haksız kazanımların önlenmesi amacı ile düzenlemeler ortaya koyar.

Posted in Gayrimenkul Hukuku.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.