Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 4. Bölüm Karşılaştırması

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 4. Bölüm Karşılaştırması

Geçen Hafta yayınladığım 3. Bölüm karşılaştırma yazım oldukça rağbet gördü.  

Beğenenler, beğenmeyenler hepsi bir şeyler yazmışlar.

Sağ olun, var olun.

Ben Blog sayfamdan görüşlerimi paylaşmaya devam edeceğim.

Tekrar ediyorum.

Gayrimenkul Sektörünün sorunları Yönetmelikler ile çözülmez diyorum.

Bu hafta 4. Bölümü ele aldım. Bu bölüm 3. Bölüme göre daha kısa. 4. Bölümde ne demek bilemedim ama Çeşitli ve Son Hükümler  diye bir başlık atılmış. Elde avuçta kalanları da buraya serpiştirmişler.

İşin başı hatalı olunca sonu da o tarafa gidiyor.

Ancak bir madde var. Ona vurgu yapmadan geçemeyeceğim.

Madde 22

Bu madde “Denetim ve Ceza Hükümleri” başlığı altında hazırlanmış. Toplam 6 Alt Maddesi (Fıkrası) var.

Bu maddelere birlikte bir göz atalım. Çünkü bu bölüm ilerde başımıza baya iş açacağa benziyor.

Denetim ve Ceza Hükümleri

MADDE 22 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

    Bakanlık: Ticaret Bakanlığı

    İl Müdürlükleri: Ticaret İl Müdürlüğü

    Yetkili İdare: İş Yeri açma ve Çalışma Ruhsatı vermeye yetkili Belediye veya İl Özel İdareleri ile diğer idareler.

2- Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

3- Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

4- Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.

             Kanunun 18. Maddesi : Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5- Sözleşmeli işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.

             İdari Para Cezası: Bunu öğrenmenin yolu Kanunun 18 maddesini okumaktan geçiyor.

6- İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

Sizde bir düşünün bakalım. Başınıza ve başımıza neler gelebilir…

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ruhsatlandırma

MADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez.

(2) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim üzerine işletmeye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı derhal iptal edilir.

 

Sözleşmeli İşletme

MADDE 21 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Sözleşmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılır. Birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenen bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmeli işletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi veya şube olması durumunda ise tüzel kişi veya şubenin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile yetkili temsilcisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Hizmet bedelinin taraflar arasında paylaşım usulü.

ç) Sözleşmenin konusu ve süresi.

d) Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tebligat adresleri.

2- Sözleşmeli işletme, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunabilir.

 

Denetim ve Ceza Hükümleri

MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır.

(5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

 

 Denetim ve Ceza Hükümleri

MADDE 22 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

2- Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

3- Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

4- Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.

5- Sözleşmeli işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.

6- İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

 

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde 12 nci maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(5) Bilgi Sistemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulur.

 

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden (.. .)(1) tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için (Değişik ibare:RG-11/12/2019-30975)(2) 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını. 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir. 

2- (Değişik:RG-14/10/2020-31274) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;

a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,

b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.

3- (Değişik:RG-14/10/2020-31274) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

4) (Değişik:RG-14/10/2020-31274) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında:

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

5- (Değişik:RG-14/10/2020-31274) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.

6- (Ek:RG-14/10/2020-31274) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz.

7- (Ek:RG-14/10/202 0-3 1 274) 31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

8- (Ek:RG-14/10/2020-31274) 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarır.

 

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Mülga ibare:RG-14/10/2020-31274) (…) Ticaret Bakanı yürütür.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Karşılaştırması 3. Bölüm

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Karşılaştırması 3. Bölüm

Bu hafta Taşınmaz Ticareti hakkında Yönetmeliğin en uzun ve kafa karıştıran 3. Bölümünü ele almak istiyorum.

Gelecek hafta ise Dördüncü bölümü ele alıp bu konuyu zamana bırakacağız.

Bakalım neler olacak?

Yönetmeliğin 3. Bölümü en uzun bölüm. Bu bölümde Faaliyetlerimize ait konular ele alınmaya çalışılmış. Ya da akla ne geldiyse yazılmaya çalışılmış.

Bence asıl sorun, gayrimenkul profesyonelleri ne istediklerini tam olarak ifade edemediği veya bilmediği için, bu işler konuya tam da hakim olmayan kişilerin elinde tahmin çalışmasından öteye gidemiyor.

Bu mesleğin yasal bir düzeni ve hukuki alt yapısı olmadan bir yere varması mümkün DEĞİL!

Biz sektör profesyonelleri ne istiyoruz? Ne bekliyoruz? Ya da ihtiyacımız nedir? Konularını bir masaya yatırıp netleştirmemiz lazım.

Mesleğimizi yaparken karşılaştığımız tüm zorlukları tek tek tanımlayıp bunlara yönelik hüküm ve yükümlülükleri tanımlamak lazım.

Yamalı bohçamız daha fazla yük taşıyamayacak duruma gelmiş halde.

Benim olmazsa olmaz isteğim; doğal olarak işin eğitim ayağı. Bu mesleği profesyonelce yapmak ve %4 hizmet bedeli kazanmak için en az 2 yıllık Emlak ve Emlak Yönetimi üzerine Yüksek Okul bitirilmiş ve bir diploma alınmış olmalı. Yüksek Okul diploması olmayanlar acil olarak ülkemizin sağladığı uzaktan eğitim AÖF gibi okullarda Yüksek Emlak öğrenimlerini tamamlayıp bir diploma sahibi olmalı.

Her ne şekilde olursa olsun. Mesleğimizi Üniversite mevzunları yapmalı.

Hiçbir yerde tutunamamış insanların, düşük eğitim seviyeleri ile bu mesleği yapmalarına karşı çıkmalıyız. Aksi halde bu sıkıntı sektörün kanayan bir yarası olarak kalmaya devam edecek.

Bir noktada baltayı vurup kesmek lazım.

Eğer gayrimenkul sektöründe 3-5 yıldır profesyonelce çalışıyorsanız rica edeceğim 3. Bölümü karşılaştırmalı olarak okuyun ve ne demek istediğimi anlamaya çalışın.

Zaten işin başı, kanunda bizim Simsar veya Tellal olmamızdan ve vekaleten iş gören komisyoncu olarak görünmemizden kaynaklanıyor.  

Ben bir komisyoncu değilim! Bir simsar veya tellal hiç değilim. Bu adları da kabul etmiyorum.

Mesleğimizin çok daha derin bilgi birikimi ile yapılması gerektiğine inanıyorum.

Bir gayrimenkul danışmanı Hukuk, Maliye, Bankacılık, İnşaat, İmar, İletişim, Sosyoloji, İstatistik, Çevre Bilimleri, Harita ve Kadastro, Belediye Hizmetleri gibi çok temel konularda en az 1 veya 2 yıl eğitim almalı.

Ne yaptığını bilmeyen, konusuna vakıf olmayan daha bileşik faiz hesabı bile yapamayan bir danışman bizim sektörümüzde olmamalı diye düşünüyorum. 

Mesleğe sahip çıkmak önce yüksek eğitimle başlar diyorum.

Sizi 3. Bölüm karşılaştırması ile baş başa bırakıyorum.

Okuyun ve biraz eğlenin.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler

İşletmelerde aranan şartlar

MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

(2) Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler

İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülükler

MADDE 12 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlüdür.

2- İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirebilmesine imkân sağlamak.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c) Aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.(3)

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

e) Taşınmaz ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

Taşınmaz Ticaretine Konu Hizmetler

MADDE 13 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.

b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.

ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.

d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

Taşınmaz Ticaretine Konu Hizmetler

MADDE 13 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler, taşınmaz alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a-Mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere aracılık etmek.

b-İnceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştırması yaparak iş sahibine bu hususlarda bilgi vermek.

ç) Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek.

d) Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakım ve onarım gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) Danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracılık etmek.

g) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

Taşınmaz Ticaretinde Uyulacak İlke ve Kurallar

MADDE 14 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler:

a) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.

b) İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.

c) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

ç) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

d) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

e) Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

f) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

g) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

ğ) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

h) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

ı) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.

i) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.

j) Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.

k) Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir.

l) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

m) Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

Taşınmaz Ticaretinde Uyulacak İlke ve Kurallar

MADDE 14 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamaz ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.

2- Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler;

a) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

b) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

c) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

ç) Hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

d) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

e) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

f) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

g) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

ğ) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunar.

h) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi durumunda, bu durumun gerçekleştiği tarihi izleyen üç gün içinde ilan faaliyetine son verir.

ı) İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.

i) İlanlarında yetki belgesi numarasına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına, adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen diğer bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

j) Alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremez.

k) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen sözleşme ve diğer belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

l) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen adli sicil şartını haiz olmayan emlak danışmanı istihdam edemez. 

3) Sözleşmeli işletmenin taraf olduğu yetkilendirme, alım satıma aracılık, kiralamaya aracılık ve hizmet ortaklığı sözleşmeleri, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin sorumlu emlak danışmanı tarafından kontrol edilerek imzalanır. 

Yetkilendirme Sözleşmesi

MADDE 15 – (1) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) Yetkilendirme sözleşmesinde alım satım ve kiralamalarla ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazın;

1) İmar ve yapı kullanma izin durumu,

2) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi,

3) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu,

4) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri,

5) Dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi,

6) Okul, ibadethane, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerler ile sinema, tiyatro, park ve piknik alanı gibi sosyal alanlara yaklaşık mesafesi,

7) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların net büyüklükleri; mutfak, duş kabini ve dolap muhteviyatı; parke ve doğramalar ile elektrik, su, doğalgaz, telefon ve uydu tesisatının durumu gibi iç özellikleri,

8) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; hidrofor, su deposu, ısıtma sistemi, yangın merdiveni ve asansör ile açık ve kapalı otopark durumu; güvenlik, futbol, basketbol, yüzme ve benzeri spor alanları ile çocuk parkının olup olmadığı gibi dış özellikleri,

9) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı,

10) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

c) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerin her biri veya tamamı için kararlaştırılan hizmet bedeli.

ç) İşletme tarafından verilecek hizmetin niteliği ve kapsamı ile sözleşme kapsamında tarafların ifa ile yükümlü olduğu hususlar.

d) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya işletmenin sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

e) Üç ayı aşmamak üzere sözleşmenin süresi ve sözleşme süresi içinde taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde sürenin sözleşme süresi kadar uzayacağı hususu.

f) Tarafların tebligat adresleri.

(4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar, tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara ve yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

(5) Üçüncü fıkrada yer verilen bilgilerden işletmenin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlayamadığı bilgilerde iş sahibinin yazılı beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından işletme sorumlu değildir.

Yetkilendirme Sözleşmesi

MADDE 15 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.

2- Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) İş sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için toplam hizmet bedelini aşmamak koşuluyla tarafların sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

e) Sözleşmenin süresi.

f) Tarafların tebligat adresleri.

3- Alım satım ve kiralamalara ilişkin yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci fıkradaki bilgilerle birlikte taşınmaza ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İmar ve yapı kullanma izin durumu.

b) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.

ç) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri.

d) Toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi.

e) Sosyal ve kültürel mekânlara yaklaşık mesafesi.

f) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların yaklaşık büyüklükleri gibi iç özellikler.

g) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu ile sosyal ve kültürel donatıları gibi dış özellikleri.

ğ) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı.

h) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

4- Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar ve tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerden uygun olanlar ile yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

5- İkinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlanamaması durumunda iş sahibinin yazılı veya elektronik ortamdaki beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından iş sahibi sorumludur.

Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi

MADDE 16 – (1) İşletmenin verdiği alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı, satıcı ve işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile alıcının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve alıcının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

d) Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.

e) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.

f) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi

MADDE 16 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı ve satıcı ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.

2- Alım satıma aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Alıcı veya satıcının gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi ile varsa taşınmazın enerji kimlik bilgileri.

ç) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla alıcı veya satıcının sözleşmeden cayması durumunda karşı tarafa ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

e) Hizmet bedeli.

f) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların alıcı ve satıcı arasındaki paylaşım usulü.

g) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları

Kiralamaya Aracılık Sözleşmesi

MADDE 17 – (1) İşletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.

c) Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

d) Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile kiracı arasındaki paylaşım usulü.

e) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Kiralamaya Aracılık Sözleşmesi

MADDE 17 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı ve kiralayan ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

2- Kiralamaya aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Kiracı veya kiralayanın gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri ile varsa taşınmazın enerji kimlik bilgileri.

ç) Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla kiracı veya kiralayanın sözleşmeden cayması durumunda karşı tarafa ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

e) Hizmet bedeli.

f) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

 

Hizmet Ortaklığı Sözleşmesi

MADDE 18 – (1) İşletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşılma usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) İşletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren iki iş günü içinde iş sahibine gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye aittir.

 

 Hizmet Ortaklığı Sözleşmesi

MADDE 18 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- İşletme veya sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

2- Hizmet ortaklığı sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşım usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

3- İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren üç gün içinde iş sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye veya sözleşmeli işletmeye aittir.

Taşınmaz Gösterme Belgesi

MADDE 19 – (1) Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.

(2) Taşınmaz gösterme belgesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; alıcı veya kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, alıcı veya kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.

c) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.

ç) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

(3) Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Ancak işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için taşınmazın gösterildiği kişiden ulaşım masrafı talep edilebilir.

Taşınmaz Gösterme Belgesi

MADDE 19 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya fiziksel olarak veya elektronik ortamda gösterilmesi hizmeti, taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.

2- Taşınmaz gösterme belgesi, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın gösterildiği kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

ç) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.

d) Hizmet bedeli oranı veya tutarı.

3- Taşınmaz gösterme belgesi, her bir alıcı veya kiracı için ayrı ayrı düzenlenir. Taşınmaz gösterme belgesinin birden fazla taşınmaz için düzenlenmesi durumunda alıcı veya kiracının imzası her bir taşınmaz için ayrı ayrı alınır.

4- Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.

Hizmet Bedeli

MADDE 20 – (1) Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2) Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.

(4) Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

(5) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(6) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.

(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır.

Hizmet Bedeli

MADDE 20 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

1- Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

2- Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

3- Alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili olarak 13 üncü maddede belirtilen diğer hizmetlerin de verilmesi durumunda, ayrı yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi sadece bir hizmet bedeli alınabilir ve bu bedel, alım satıma aracılık hizmeti için birinci fıkrada belirtilen orandan, kiralamaya aracılık hizmeti için ise ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olamaz.

4- İşletme ve sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin verilmesi ile hizmet bedeline hak kazanır.

5- Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlerinde, birinci fıkrada belirtilen orandan ve ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde belirlenen hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödenir. Satış sözleşmelerine bununla ilgili hükümler eklenmeli

6- Bir taşınmazın alım satımı hususunda alıcı ve satıcı, kiralanması hususunda ise kiracı ve kiralayan ile ayrı ayrı yetkilendirme sözleşmesi yapılmış olması durumunda sadece bir hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda hizmet bedeli, birinci fıkrada belirtilen orandan ve ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde yeniden belirlenir.

7- 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde belirlenen işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

8- Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme veya sözleşmeli işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda hizmet bedeline hak kazanılır.

9- Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik İkinci Bölüm Karşılaştırması

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik İkinci Bölüm Karşılaştırması

Size söz verdiğim gibi, bu hafta Teknik yazımda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünü ilk çıkan yönetmeliğin aynı bölümü ile karşılaştırmasını yaptım.

 Bu bölüm Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi ‘ni kapsıyor.

Her şeyden önce, biz gayrimenkul danışmanları ve işletme sahipleri ne istediğimizi biliyor muyuz?

Biz bir yönetmelik mi, yoksa kanun mu istiyoruz?

Aralarında nasıl bir fark var?

Her şeyden önce bazı kararlar vermemiz lazım.

Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde büyük çoğunluğun istekleri acaba doğru anlatıldı mı? Hazırlıklar nasıl yapıldı? Yoksa birkaç kişinin kaleminden bir liste hazırlanıp Ticaret Bakanlığının önüne mi koyuldu? Aslında cevap bekleyen çok soru var.

Ancak bu gelişimin sağlıklı olmadığı kesin. Çünkü tabandan tam bir destek görmüyor. Sadece birkaç markanın kendi işlerini kolaylaştırıcı bazı içeriklerin varlığı yeterli kabul edilmiş durumda.

İkinci bölümün su kaldırır ve tartışmaya açık çok tarafı var. Yaz yaz bitmez diyebilirim. Zaten yorumlar gelmeye başladı. Bu yönetmelik hakkında bana gün içinde hiç yoksa 8-10 telefon geliyor. Benim cevabımsa bekleyip görelim oluyor.

Yetki ve Yeterlilik belgesini parasını veren alabiliyorsa burada bir şeyler yanlış olmalı. Benim karşılaştığım bazı durumlar var. Danışman iki kelimeyi bile bir araya getiremiyor, ne yaptığının tam olarak bilincinde değil ama yetki ve yeterlilik belgesi var. Kısacası süte mürekkep karışalı çok olmuş.

Hatta 6. Maddenin d) Fıkrasının 4. Bendinden anladığım kadarı ile belli suçları işleyerek hapis cezası almış kişilerin bu mesleği yapmaması için hiçbir engel yok. Dolandırıcılık veya organize suç işlemiş olanlara da kapı açık görünüyor.

Yetki belgesinin yenilenmesi ve iptalinde de yine bazı tutarsızlıklar var. Dikkatli bir okuyucunun gözünden kaçmayacak şeyler bunlar.

Kısacası, yamalı bohçanın yamanacak bir yeri kalmamış.
 
Güven AÇIK

 

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

 Yetki belgesi

MADDE 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/10/2020-31274)

 1. Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.
 2. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
 3. Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir.
 4. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir.
 5. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

 Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,                                                                                                                          

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  4. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
  5. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
  6. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığım gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. (Mülga cümle:RG-14/10/2020-31274) ()

(2) (Değişik:RG-14/10/2020-31274) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) (Değişik:RG-14/10/2020-31274) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletme ve sözleşmeli işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletme ve sözleşmeli işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Ticaret unvanının veya işletme adının değişmesi gibi nedenlerle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda değişikliğin belgelendirilmesi yeterlidir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

 1. Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.
 2. Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
 3. İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda, yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilenir.
 4. Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.

Yetki belgesinin askıya alınması ve iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilir.

(2) Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birini taşımadığı bildirim üzerine veya resen il müdürlüğünce tespit edilen işletmenin şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Diğer durumlarda, şartların 6 ncı maddeye uygun hale getirilmesi için işletmeye bildirim veya tespit tarihinden itibaren otuz gün süre verilir. Yetki belgesi bu süre boyunca askıya alınır.

(3) Yetki belgesi askıya alınan işletmenin askı süresi içinde taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(4) Askı süresi içinde şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getiren işletmenin yetki belgesi bu durumun tespit edildiği tarihte askıdan indirilir. Şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getirmeyen işletmenin yetki belgesi bu durumun il müdürlüğünce tespit edildiği tarihte iptal edilir.

(5) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bentlerden herhangi birine bir takvim yılı içinde üç defa aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde işletmenin yetki belgesi iptal edilir. Bu işletmeye iki yıl süreyle yetki belgesi verilemez.

(6) İşletmenin talebi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(7) Yetki belgesi askıya alınan, askıdan indirilen veya iptal edilen işletmeye, durum gerekçesiyle birlikte üç gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

(8) Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/10/2020-31274)

 1. Yetki belgesi;

a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,

b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,

c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya sözleşmeli işletmeye Bakanlıkça on günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde, iptal edilir.

2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de iptal edilir.

3) Sözleşmesi sona eren veya sözleşmeyle bağlı olduğu işletmenin adresinden başka bir adreste faaliyet gösteren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.

4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

5) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye, işletme ve sözleşmeli işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkilidir.

(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.

 Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/10/2020-31274)

 1. Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
 2. Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
 3. Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan taşınmaz ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir.

Bilgi Sistemi ve ilan

MADDE 11 – (1) Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulur.

(2) Yetki belgesi verilen, askıya alınan, askıdan indirilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca eş zamanlı olarak, Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca Bakanlığın belirlediği süre içinde Bilgi Sistemine aktarılır.

(3) Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.

(5) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınır.

Bilgi Sistemi, bildirim yükümlülüğü ve ilan (Değişik başlık:RG-14/10/2020-31274)

MADDE 11 – (1) Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulur.

2) (Değişik:RG-14/10/2020-31274) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işletme ve sözleşmeli işletmelerce Bilgi Sistemine aktarılır.

3) Yetki belgesine sahip (Ek ibare:RG-14/10/2020-31274) işletme ve sözleşmeli işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği, tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür.

4) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.

5) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınır.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Karşılaştırması

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Karşılaştırması

Pazartesi günü yayınladığım blog yazımda da bahsettiğim gibi bugün size Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm hakkında değerlendirmemi sunacağım.

Her hafta Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ‘in bir bölümünü ele alıp aramızda tartışacağız. Sizlerde görüşlerinizi bana yazarsanız çok mutlu olurum.

Bildiğiniz gibi yönetmeliğimiz toplam 4 Ana Bölümden oluşuyor;

 1. Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 2. Bölüm: Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi
 3. Bölüm: Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler
 4. Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikler hep böylemi hazırlanır bilmiyorum ama üniversitemde aldığım 2 yıllık hukuk dersinde biraz farklıydı diye hatırlıyorum.

Şimdi ben 1. Bölüm hakkında kendi değerlendirmemi yapayım arkasından da Haziran/2018 tarihli ilk çıkan yönetmelik ile Ekim/2020 tarihinde çıkan yönetmeliği siz okuyarak karşılaştırın. Mavi renk olan bölümler 2020 tarihli son yönetmeliktir. Ona göre okuyun. Önce eskisini sonra yenisini verdim ki farklar daha net ortaya çıksın diye.

Hazırsanız başlayalım.

1 inci Bölümün ilk maddesi aynen korunmuş. İkinci maddede bazı çıkartmalar ve kısaltmalar var. Ayrıca ek bir fıkra eklenmiş. Eklenen fıkra alışveriş merkezlerinin durumunu netleştirmek için koyulmuş. Ben hangi maksatla koyulduğunu anlamadım. Çünkü lüzumsuz. AVM ler zaten başka bir kapsamda olan iş yerleri.

Madde 3 ise baya değişmiş. İlk çıkan 14 madde iken bu sayı 17 olmuş. Bir madde silinmiş. Silinen madde ise Medeni Kanuna bağlı olan (olması gereken kanun) Taşınmazlar ile ilgili madde uçmuş. Yeni eklenenler ise ESBİS, MERSİS, SÖZLEŞMELİ İŞLETME, SORUMLU EMLAK DANIŞMANI, EMLAK DANIŞMANI bunların netliğe kavuşması doğal olarak iyi. Tarifler net mi değil. Özellikle Sözleşmeli İşletme’nin açılımı bana biraz karışık geldi. Çok yoruma açık sanki. Bir de Yetkilendirme Sözleşmesi Simsarlık ile çakışıyor. Bir vekalet ile çalışma durumu söz konusu iken (Ticaret Hukukunda çok net olan) burada yeniden tarif ediliyor ve adına sözleşme deniyor. Sözleşme ile vekalet arasındaki farkın daha açık bir şekilde tarifine ihtiyaç var.

Birinci bölüm aslında ısınma aşaması diğer bölümlerde çok daha dikkatli değerlendirilmesi gerekenler var. Onları da haftaya paylaşacağım.

Şimdi siz iki yönetmeliği karşılaştırarak okuyun. Aklınıza takılan soruları da bana sorun.

Kolay gelsin.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Kapsam

MADDE 2

 • Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarım kapsar.
 • Alışveriş merkezi yönetimi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, yönetiminden sorumlu olduğu alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kiralanmasına aracılık hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 3 -Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini,

c) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

ç) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri,

d) İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletme ile esnaf ve sanatkâr işletmesini,

e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

g) Mesleki yeterlilik belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde verilen belgeyi,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde belirtilen taşınmaz mülkiyetine konu olan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümleri,

h) Taşınmaz ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetleri bütününü,

ı) Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgeyi,

i) Yetkilendirme sözleşmesi: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kişiler ile iş sahibi arasında düzenlenen ve belli bir bedel karşılığında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören sözleşmeyi,

j) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.

Tanımlar

MADDE 4

1  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini,

c) Emlak danışmanı: İşletme veya sözleşmeli işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelini,

ç) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemini,

d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

e) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme veya sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri,

f) İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

g) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

h) Mesleki yeterlilik belgesi; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ı) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

i) Sorumlu emlak danışmanı: Taşınmaz ticareti ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcileri,

j) Sözleşmeli işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

k) Taşınmaz ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerle birlikte yürütülen ve 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,

l) Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen belgeyi,

m) Yetkilendirme sözleşmesi: İşletme veya sözleşmeli işletme ile iş sahibi arasında düzenlenen ve belli bir bedel karşılığında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören sözleşmeyi,

n) Yetkili idare: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.

Umarım baştan sona dikkatlice okumuşsunuzdur. Bu bilgler ışığında diğer bölümleri  değerlendireceğiz.

Haftaya görüşmek üzere.

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Borçlar Kanunu 520. Madde Kimi İlgilendiriyor?

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Borçlar Kanunu 520. Madde Kimi İlgilendiriyor?

Yeni Borçlar Kanunu tüm Gayrimenkul Danışmanlarını çok yakından ilgilendirir.

Bilenler bilir YBK’nın 520 ile 525. Maddeleri Simsarlık konusunu kapsar.

“Simsarlık” ile benim ne ilgim var diyorsanız, yanılıyorsunuz!

Daha önce Tellallık olarak adlandırılan Emlak Komisyonculuğu YBK’da Simsarlık olarak tanımlandı.

Simsar kelimesinin TDK’da şu şekilde yazıyor; “Komisyoncu

Taraflar arasında sözleşme kurulmasını sağlayan kimseler bu işten belli bir komisyon kazanıyor. Bu işi yapan kimseler Simsar oluyor. Yapılan işe de Simsarlık deniyor.

Biz kendi aramızda Simsar’a Gayrimenkul Danışmanı veya Emlakçı, Emlak Komisyoncusu, Emlak Müşaviri, Gayrimenkul Aracılık Hizmeti verenler diyoruz.

Sizden ricam Yeni Borçlar Kanununun bizi bağlayan 520. Maddesinden 525. Maddesine kadar bir okuyun. Uzun değil. Beş dakikada okursunuz.

Ben burada size bu konuda bazı bilgiler aktarmak istiyorum;

Simsarlık Vekalet Sözleşmesinin bir türü olarak tanımlıdır. “Bir sözleşmenin kurulması fırsatını sunma veya sözleşmenin kurulmasına aracılık etme işi şeklinde ve vekalet sözleşmesinin özel bir türü” olarak bilinmekteydi.

Ancak vekalet sözleşmesinde vekilin ücreti hak edebilmesi için yapılan faaliyetin olumlu olarak sonuçlanması şartı aranmazdı. Vekilin ücreti hak edebilmesi; iş sahibinin istediği sözleşmenin kurulması şartına bağlıydı. Ayrıca vekilin yaptığı harcamalar iş verenden tahsil edilebiliyordu. Şimdi bu ücretleri talep edilebilmesi için vekalet sözleşmesinde detaylı olarak yazılması gerekiyor.

Ücret (komisyon) gayrimenkul/emlak aracılık hizmetinin ANA unsurudur. Bu ücret eğer belirlenmemişse, eğer bir TARİFE varsa, ücret bu tarifeye göre mahkemece belirlenir. Ancak, bu ilişkide bir sözleşme yoksa, aracılık yapan Simsar söz konusu hizmeti verdiğini ispat ederse, kanıtlarsa teamüle göre hangi ücret ödeniyorsa mahkeme bu yönde karar verir.

Madde 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması  (satış vaadi) imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması (imzalanması) halinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.       

Simsarlık sözleşmesinde kural olarak Vekalete ilişkin hükümler uygulanır.

6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunun 520. maddesine göre Simsarlık Sözleşmesi; simsarın taraflar arasında (alıcı – satıcı) bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını yahut kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazanacağı sözleşmedir.

Bu bağlamda Simsar, sözleşmenin kurulması için her iki tarafı bir araya getirmek suretiyle, sözleşmenin kurulması imkanını hazırlamakta veya kurulmasına aracılık etmektedir.

SİMSARIN YASAL BORÇLARI

Simsarlık sözleşmesinin imzalanmasından sonra, simsarın sözleşmeye dayalı borçları doğar. Bu borçlar kanunun 520 ile 523. maddeleri birlikte;

 • Sözleşmenin yapılması imkanını hazırlamak veya sözleşmenin kurulmasına aracılık etmek
  Simsarlık sözleşmesinin tanımlandığı 520. madde 1. fıkrası uyarınca simsar, simsarlık sözleşmesi kapsamında müvekkiline karşı sözleşmenin yapılması imkanını hazırlamak yahut sözleşmenin kurulmasına aracılık etmek borcuna sahiptir. Bu borç sözleşmeye esas teşkil eden edim niteliğindedir.
 • Müvekkilin menfaatini koruma
  Simsarın haklarını kaybetmesi başlıklı 523. maddede simsara, işvereni aleyhine hareket etmeme borcu yüklenmiştir. Söz konusu durumun en bariz hali, simsarın karşı taraftan dürüstlük kuralına aykırı olarak ücret almasıdır. Simsar, sözleşme kapsamında iki tarafla da anlaşma yapan ve bunlardan ücret alacak olan bir aracı olması halinde, simsarın taraflardan birini kayıracak şekilde davranması, sözleşmeden doğacak haklarını kaybetmesine neden olur.

SİMSARIN YASAL HAKLARI

Simsarlık sözleşmesinin imzalanmasından sonra, simsarın söz konusu sözleşmeye dayalı olarak borçları oluşur. Bu borçlarına karşılık bazı haklara da sahip olur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 520. ve devamındaki maddeler ile birlikte değerlendirildiğinde;

  • Masraflarını talep etme hakkı
   Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı harcamaların kendisine ödeneceği karar altına alınmışsa, simsarlık faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmasa bile giderler simsara ödenir. Diğer taraftan faaliyetten sonuç alınamaması ve sözleşmede de bir madde ile bağlanmamış ise harcamalar simsarın üzerinde kalır
  • Ücret talep etme hakkı
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 522. maddesine göre ücret, sözleşmede belirtilmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre belirlenir. Ücretle yapılan aracılıkta aksine düzenleme yoksa, aracı sözleşmenin kurulması ile ücrete hak kazanır.

Umarım bu yazıyı okuduktan sonra kanun karşısında nerede olduğunuzu daha iyi anlamışınızdır. Bu işler Yönetmelikle falan çözülmez. En kısa zamanda Lisanslı Gayrimenkul Danışmanlığı Kanunu çıkarılmalıdır.

Kendimizi kandırmaktan vazgeçmemiz gerekir. Bu işler Mesleki Yeterlilik Belgesi ile çözülemeyecek durumdadır.

Hepinize güzel bir hafta sonu ve bol kazançlar diliyorum.

Güven AÇIK

Blog Üyeliği için Tıklayın.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okumanız için Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Binalarda Yönetim Planı Nedir?

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Binalarda Yönetim Planı Nedir?

Gayrimenkul sektöründe olup da Apartman veya Site Yönetim planını duymayan yoktur.

Bugün size Yönetim Planlarından bahsedeceğim.

Bir gayrimenkul danışmanının sıklıkla duyacağı Yönetim Planı aslında önemlidir ve kat maliklerini bağlar. Tapu devri öncesinde okunmuş olması birçok fayda sağlar.

Bazen yönetim planlarının eksikliği nedeni ile mülk sahipleri mağduriyet yaşamakta ve önemi sorunlarla karşı karşıya gelebilmektedirler.

Yönetim Planı

Apartman ve sitelerde yönetim şeklini, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları maaşı ve yönetim ile ilgili diğer konuları kapsar, düzenler. Bütün kat maliklerini bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim Planı ile çözülemeyen konular ve anlaşmazlıklar Kat mülkiyeti kanunu ile çözüme ulaştırılır.

Kat mülkiyetinin uygulandığı yapılarda Yönetim Planı, binanın anayasası olarak yönetime ilişkin temel esasların belirlendiği bir kurallar bütünüdür. Yönetim planı bağlayıcıdır. Kat maliklerinin salt çoğunlukla aldığı kararlar, yönetim planını değiştirmek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle gayrimenkul satın alırken yönetim planını incelemek önemlidir. Bir binanın yönetimi sırasında yönetim planına uygun hareket edilmesi gerekir.

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı, kat mülkiyeti / kat irtifakı hakkı için yapılan başvuru sırasında ilgili tapu dairesine verilen ve ana gayrimenkulün yönetim şeklinin belirlendiği bir belgedir. Bu bağlamda yönetim planı bütün kat malikleri ( daire / ofis / dükkan sahiplerini) ve (kiracı, mirasçı, sınırlı ayni hak sahipleri vb.) diğer tüm iştirakçiler için hukuk karşısında bağlayıcıdır. Yönetim planı, tapu müdürlüğü tarafından tutulan kayıtlara da kat mülkiyeti kütüğünün açıklamalar kısmına işlenir.

Ana gayrimenkulün yönetimini sırasında önce Kat Mülkiyeti Kanununa ardından tapuya kaydı yaptırılmış Yönetim Planına göre karar verilecektir. Eğer, Yönetim Planında Kat Mülkiyeti Kanuna aykırı hükümler bulunması durumunda bu kısımlar geçersiz sayılacaktır. Aynı şekilde bir binaya ait Yönetim Planı, yapı izni başvurusunda sunulan projeye aykırı olamaz.

Yönetim Planı Hangi Koşulları Düzenler?

Yönetim planı, kat mülkiyeti kanunundaki bir binanın yönetimine dair hükümleri içerir. Bu kapsamda bir yönetim planında:

 • Bağımsız bölümlerin kiralanmasında uyulacak kurallar
 • Bağımsız bölümlerin bakım ve kullanım usulüne ilişkin temel kurallar
 • Ortak alanların kullanımına ve bakımına dair kurallar
 • Genel giderlere katılım oranları
 • Kat malikleri kurulunun toplantı ve toplantıya davet usulü
 • Yöneticinin görev tanımı
 • Yöneticinin gelir / giderler ve diğer konulara ilişkin denetim kuralları
 • Hesapların ne zaman, nasıl ve kim tarafından denetleneceği
 • Anlaşmazlıkların çözümü
 • Oy hakkı
 • Kat Maliki Temsil yetkisi ve şekli
 • Karar defteri ve kullanım şekli
 • Denetçi görev tanımı ve seçim şekli
 • Denetim raporu ve ibrası
 • Kat maliklerinin hakları ve borçları
Yönetim Planının Değiştirilmesi

Temel kural olarak yönetim planının değiştirilmesi için oy çoğunluğu tek başına yeterli değildir. Kat malikleri kurulundaki bütün kat maliklerinin 4/5 nin olumlu oy vermesi gerekir. Toplu yapılarda örneğin site ve toplu konutlarda yapılacak yönetim planı değişikliklerinde toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin 4/5 oyu gerekir.

Evet, artık bir yönetim planı hakkında olmazsa olmaz temel bilgilere sahip oldunuz. Size de bu konuda soru soranlar olursa kolayca yanıtlayabilirsiniz.

Başarılar diliyorum.

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

İmar Kanunu Hakkında Ne Biliyoruz?

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

İmar Kanunu Hakkında Ne Biliyoruz?

İmar ve İmar Kanunu bir gayrimenkul danışmanının günlük hayatında sıklıkla duyduğu ve kısmen ne olduğunu bildiğini farz ettiği önemli bir konudur.

İmar Kanunu bugün bir masaya yatırmak istedim.

İmar Kanunun bazı önemli maddelerini üzerine konuşalım.

İmar Kanunu 1985 yılında Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun Numarası da 3194 tür. Bazıları buna vurgu yaparak kendini biraz daha öne çıkartmaya heveslidir.

İmar Kanunu ile ülkemizdeki yerleşme yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmaların

 1. Plan
 2. Fen
 3. Sağlık
 4. Çevre

Şartlarına uygun oluşturulmasının sağlanması hedeflenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kamu düzenine ilişkin olduğu için emredici özeliktedir. Bu özelliğinden dolayı mahkemeler tarafından birinci derecede göz önünde tutulur. Tarafları bağlayıcıdır. Bu özelliklerin ayrıntısına İmar Kanunun 1. Maddesinde bulabilirsiniz.

Şimdi gelelim 3194 Sayılı İmar Kanunun 2. Maddesine;

İmar Kanunu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerleşim yerlerinde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar ile ilgili tüm esasları düzenler.

Kısacası İmar Kanunu umursamazlığa gelmez ve gayrimenkul sektörünün temel kanunlarından en önemlilerinden bir tanesidir.

Size önerim ilk fırsatta tamamını okuyup öğrenmeye çalışmalısınız.

 1. Maddesinde ise; Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. İfadesi ile kısıtlayıcı özelliğini net bir şekilde ortaya koyar.

 

Ancak 4. Maddesinde ise iki adet istisnadan bahseder:

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Beşinci maddeden sonrası ise tanımları açıklayarak devam eder.

İmar Kanunu eğer gayrimenkul sektöründe kalıcıysanız en az bir kez baştan sona okuyun. Eğer ben donanımlı bir danışmanım diyorsanız, İmar Kanunu lütfen en az 4 kere okuyun. Bölümlerine ve maddelerine en azından bir göz aşinalığınız olsun.

İmar Kanunun içinde en çok gayrimenkul sektörünü ilgilendiren taraf İMAR PLANI ve ÇEŞİTLERİ kısmıdır.

İmar Planı ise imar uygulaması yapılacak yerleşim yeri  hakkında detaylı bilgiler veren plan veya haritadır. İmar planının, nüfusu 10 bini geçmiş olan yerleşim yerlerinde yapılması zorunlu kabul edilmiştir. İmar planı ile yoğunluk düzeyi, imar uygulaması, adalar, yollar ve birçok istatistik raporları hazırlanır. Nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde ise imar planının yapılıp yapılmayacağına sadece belediye karar verir.

 

İmar Plan Çeşitleri

Planlar öncelik sırasına göre;
 1. Mekan Strateji Planı
 2. Çevre Düzeni Planı
 3. Nazım İmar Planı
 4. Uygulama İmar Planı

 

1/1000’lik Uygulama İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

Nazım imar planı hususlarına göre tasarlanan imar planları, kadastro durumu ve hazır haritalar üzerinde çalışılır. Yapıların imar planlarındaki, olması gereken ve istatistiksel olarak belirlenmiş plan çizimleri 1/1000’lik uygulama olarak bilinir.

1/1000’lik imar planları, tasdikli halihazır haritalar üzerine hazırsa kadastral durumu işlenmiş olarak yapılmış olmalıdır. 1/1000’lik imar planları Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen imar planlarıdır.

Yerleşim bölgelerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenlerini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını gösterecek şekilde hazırlanan raporlara bu ad verilir.

İmar planı yapım aşamaları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan 8. maddede konu ile ilgili hükümle açıklanır.

1/1000 ölçekli uygulama planlarında bölge planları;

 • Sosyo-ekonomik gelişim eğilimleri
 • Yerleşmelerin gelişme potansiyeli
 • Sektörel hedefleri
 • Faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımı
1/1000’lik Uygulama Planı İçeriğinde Neler vardır?

Belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli durumlarda Devlet Planlama Teşkilatı hazırlamaktadır.

 

Nazım İmar Planları Nasıl Hazırlanır?

Nazım imar planları, 1/1000 planların temelini oluşturan planlardır. Onaylı haritalar üzerine varsa kadastro durumu işlenmiş, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanmış ve arazi parçalarının;

 1. Genel kullanış biçimlerini
 2. Başlıca bölge tiplerini
 3. Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını
 4. Gerektiğinde yapı yoğunluğunu,
 5. Çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini
 6. Ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü

Gibi koşulları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen planlardır. Nazım imar planı, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan planlardır.

İmar planları, görevli idare tarafından doğrudan veya ihale yolu ile dışarıya yaptırabilir. Bazı durumlarda İller Bankası Genel Müdürlüğüne yetki verilerek yaptırılabilir.

Plana Esas Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca imar planları hazırlanır.

 

Şimdilik bu kadar bilgi yeterli.

Detaylara İmar Kanunun maddelerini kendiniz okuyarak öğrenebilirsiniz.

Bol kazançlı bir hafta olsun.

Blog yazılarımı okumak için lütfen üye olmayı unutmayın.

Hoşçakalın,

Güven AÇIK

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Farkı Nedir?

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Farkı Nedir?

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı birçok danışmanın tapuda karşısına çıkan önemli bir konudur.

Başından kötü deneyin geçenler ikisinin arasındaki farkı öğrenmiştir.

Farkını bilenler anlatırlar. Ya da “soran kendi öğrensin” diyerek başlarından savarlar.

Ben süreci en başından anlatmak istiyorum.

Ülkemizde bir arazi parçası eğer bir ilin sınırları içinde ise ve belediye kurulmuşsa büyük olasılıkla o bölgeden kadastro geçmiş demektir. Yeryüzü parçaları gayrimenkul sektöründe önce ARAZİ adını alır. Arazinin bir vasfı yoktur. Kullanma şekline göre adlandırılabilir. Bazı bölgelerde araziye TOPRAK da denir. Yine bazı yörelerde ise arazi “Dünyalık veya Dünya malı” olarak mecazi şekilde adlandırılır.

Arazilerden kadastro geçmesi ile imar durumu ortaya çıkar. Yani il veya ilçenin merkezinden dışına doğru uzaklaştığınızda bolca arazi ile karşılaşırsınız. İnsanların çoğaldığı araziler belli bir süre sonra kadastro geçmesi ile imar alarak araziden arsaya dönüşür.

İmar durumuna göre arsalar farklı imarlara sahip olabilirler. Bazı arsaların imarı konut, bazıları ticari, eğitim veya hastane, yeşil alan, veya park gibi farklı imarlar olabilir. Yine bu imarlar verilirken, arsanın ne kadarının kullanılacağı, ne kadar yükseklikte bina yapılacağı gibi bir çok detay da açıklanır. Bu detaylara ilerde başka bir başlıkta değineceğim. Genel olarak TAKS ve KAKS olarak bilinirler.

Eğer arsanın imarı varsa ve bu arsaya bir konut inşaatı yapılmaya karar verilmişse süreç burada başlar.

Bu konu hakkındaki tüm detaylara Kat irtifakı Kat mülkiyeti Kanununun 2. Maddesinin C bendinden ulaşabilirsiniz.

Kat irtifakını kanuna göre özetlemek gerekirse; Bir arsa üzerinde kat mülkiyetine geçilmek üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden fazla yapının bağımsız bölümler için, söz konusu arsanın sahibi veya ortak sahipleri tarafından, Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre kurulan irtifak (yararlanma hakkı) hakkına “Kat İrtifakı” denir. Bu hakka sahip olan kişi ve kişilere de “Kat İrtifak Sahibi” (yararlanma hakkı olan yasal kişi) denir.

Kat irtifakı işlemi inşaat başlar başlamaz, inşaatı üstlenen firma veya kişi tarafından belediyeye başvurularak yapılır. Doğal olarak, inşaat yapacak olan şirket veya gerçek kişi belediyeye gerekli ön başvuruları yapmış ve inşaat iznini, yapı ruhsatı almış olmalıdır.

İnşaatı yapacak olan kişi veya kurum yapı ruhsatını alırken nasıl bir inşaat yapacağının tüm detaylarını bu belgede beyan eder. Belediye gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yapı ruhsatını teslim eder. Yapı ruhsatının olmaması, binanın kaçak olduğunu gösteren en önemli göstergedir.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra inşaata belli bir süre içinde başlanması zorunludur. Yine belli bir süre içinde de inşaatın tamamlanması gereklidir.

Yeni sistemde inşaat başlar başlamaz, inşaat yapan her kimse kat irtifakına başvurur. Tüm bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğunu ve bina yönetim planını belediyeye sunar. Her bir hak sahibinin ne kadar arsa payının olduğunu ve bağımsız bölüm numarasını, kat irtifakı ile tanımlayarak yönetim planına işler.

Ardından bu bilgiler ile  tapuya başvurulur. Bu başvuru sonrasında tapu da işlemler başlayıp kat irtifaklı tapular çıkartılır. Yeni tapuların “Taşınmaz Tipi” kısmında gördüğümüz açıklama “Kat irtifakı” ise elimizdeki bir “Kat İrtifaklı” tapudur. Eğer bu bölümde “Kat Mülkiyeti” yazıyorsa mülkün kat mülkiyetli olduğu anlaşılır.

Kat irtifakı tapuları inşaatın başlaması ile birlikte tapu dairelerinden alınır. Kat Mülkiyeti tapusuna dönmek için ise başka adımların tamamlanması gerekir.

İnşaat tamamlandıktan sonra inşaatı yapan kurum veya kişi belediyeye baş vurarak “Yapı Kullanma İzni” talebinde bulunur. Bu belgeyi alabilmek için ilk başta alınan    Yapı Ruhsatı” nda nelerin yapılacağı belirtilmişse bu ruhsata göre bina belediye tarafından kontrol edilir.

Eğer bina hiçbir eksik olmadan tamamlanmış ise, belediye “Yapı Kullanma İzni” ni veriyor. Buna çoğunlukla “İskan” diyoruz. Hatalı bir sözcük kullanıyoruz ama ne yapalım dilimiz öyle alışmış.

Eğer binada eksikler varsa, inşaat ruhsata uygun yapılmamışsa belediye yapı kullanma izni vermez. Ancak ülkemizin büyük bir bölümü Yapı Kullanma İzni alınmamış apartmanlarda yaşıyor. Bazen Yapı Kullanma İzni alındıktan sonra binada birçok tadilat yapılıyor. Bu da işin başka ilginç bir yönü.

Yapı kullanma izni alındıktan sonra ise, tapuda Kat Mülkiyeti tapusuna geçiş sağlanıyor. Eğer kat irtifaklı bir tapu ile karşı karşıyaysanız, bu binanın belediye tarafından kontrol edilmediğini ve asıl projeye uygun yapılıp yapılmadığının bilinmediğini ortaya koyar. Aksine kat mülkiyeti tapusu varsa, bu bina belediye tarafından kontrolü yapılmış ve Yapı Kullanma İznine sahip bir bina demektir.

Ancak ülkemizde Yapı Kullanma İzni alındıktan sonra mülk sahipleri projeye uygun olmayacak şekilde, çatı arasını veya kömürlüğü veya başka ortak alanları mülklere katabiliyorlar. Siz tapuya bakarak kat mülkiyetini görüp her şey yolunda diye düşünebilirsiniz. Ancak, yeni mülk sahibi tapusuna dahil olmayan yerlere para ödemiş olabilir. Bu nedenle bir mülkün değerlemesini yaparken bu hususları tapuda ve belediyede ayrıntılı bir şekilde araştırmalısınız.

Özetlersek kat irtifakı kat mülkiyetine geçmeden önce yapılan bir ön anlaşma niteliğindedir.

Kat irtifakını oluşturmak için şu koşullar olmalıdır;

 • Bina inşaatı başlangıç aşamasında olmalıdır
 • Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır.
 • Tüm bağımsız bölümler için yararlanma hakkı tanınmalıdır.
 • Bağımsız bölüm sahiplerinin tamamı listelenmelidir.
 • Tek sahip varsa “istem belgesi” Birden fazla sahip varsa resmi yazı ile başvurulmalıdır
 • İlgili kanunda açıklanan tüm belgeler ekte sunulmalıdır.
  1. Başvuru dilekçesi
  2. İnşaat Projesi
  3. Yönetim Planı
  4. Vaziyet Planı
  5. Arsa payları
  6. Taşınmazın niteliği
  7. Bağımsız bölüm numaraları
  8. Sahiplerin Fotoğraf ve Nüfus cüzdanları

Kat mülkiyetine geçilmesi için gerekli olan belgeler ise:

 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Sahiplerin birer adet fotoğrafı
 • Temsilci ile yapılacaksa Noterden vekalet
 • Mülkiyet kurulacak binaya ait mimari proje
 • Tüm bağımsız bölümleri gösteren mimari proje
 • Mevcut yapı vaziyet planı
 • Bağımsız bölüm listesi
 • Yönetim planı
 • Yapı Kullanma İzin belgesi veya belgeleri
 • Tüm cephelerden çekilmiş bina fotoğrafları

Sanırım işe yarayacak her detaya değinebildim. Umarım yararlı olmuştur.

Sorularınız olursa lütfen bana ulaşın.

 

Hala bloğuma üye olmadıysanız çok şey kaçırıyor olabilirsiniz.

Hemen üye olun!

Başarılar diliyorum.

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

TAKS ve KAKS Nedir?

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

TAKS ve KAKS Nedir?

Arsa ve arazi çalışan, kat karşılığı çalışan gayrimenkul danışmanları bazı terimlerle karşılaşırlar.

Bunlardan en sık duyulanı “Arsanın emsali” dir.

Bazen arsanın TAKS ve KAKS ‘ı da sorulur.

Bugün bu kavramlara netlik getireceğim. Bu kavramlara imar planlarında “Çizimsiz Kavramlar” dendiğini duyabilirsiniz. Çok şaşırmayın.

Eğer imar durumu belli yani kadastro çalışması yapılmış bir bölgede çalışıyorsanız ve uzmanlık alanınız arsalar ise alım satım yaptığınız mülklerin imar durumunu hemen öğrenmeniz gerekir.

İmar durumunu mülk sahibine sorabilirsiniz. Ancak kendinizi güvence altına almak istiyorsanız, bölgenizin belediyesine gidip imarı sormanız daha doğrudur.

Bunun sebebi, bazı belediyeler el atma kavramı ile bazı arsaların imarını değiştirebilir veya arsayı yeşil alana, eğitim alanına, ibadet alanına meclis kararı ile değiştirmiş olabilir.

Bir başka imkan Parsel Sorgulama uygulamasıdır. Buradan da bu bilgilere ulaşmanız mümkün.

Ben yine de belediyeye gitmeniniz öneriyorum. Karar sizin.

İmarı sorduğunuzda önce size cinsini söylerler. Bu konut ve Ticari olabilir. Ya da encümen kararı ile yeşil alan, eğitim alanı veya başka bir imar çıkabilir.

Konut imarı ila karşılaştığınızda size belediyeden TAKS ve KAKS lar da yazılı olarak verilir. Bazen belediyeye danışmanız da istenebilir. Bu özel durumlarda mevcuttur. Bölgenin imar gelişim planlarına göre.

Elinizde satılık bir konut arsası varsa, bu arsada imal edilecek olan metre kare çok değerlidir. Bu hesabı yapabilmek adına TAKS ve KAKS değerlerine ihtiyaç duyarız.

Taban alanı katsayısının açılımı TAKS dır. Bir binanın taban alanının, arsa alanının ne  kadarına yapılabileceğinin yüzdesini gösterir. Taban alanı binanın parsele oturacak ayak izi veya izdüşümü olarak da konuşulur. Parselde bir ek bina veya başka bir yapı varsa, onlarda bu izdüşümü içinde hesap edilir.

Bir arsanın TAKS’ı 0,3 ise ve arsanız 750 m2 ise imar parseline yapılacak olan binanın izdüşümü:

         750 m2 x 0,3 = 225 m2 dir.

       TAKS= Yapı izdüşümü m2 / İmar Parseli m2

 

Bina 750 m2 lik imar parselin içine 225 m2 ye oturacak şekilde yerleştirilir.

Burada devreye “Nizam” konusu girer. Eğer Belediyenin bölge için belirlediği bir Nizam varsa, arsada binayı konumlandırırken bu nizama uymak durumunda kalırsınız.

Diğer bir önemli konu ise son dönemde 14. Madde olarak çok konuşulan maddede ifade edilmiş olan ve taban alanına dahil olmayan alanlar tanımlanmıştır.

Ana binanın dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merdivenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü açık veya örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri ile tamamen toprağın altında kalan otopark, açık otopark, sığınak ve tesisat hacimleri ve ana binadan ayrı ve toprağın altında kalan yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban alanına dahil edilmez.

Geldik diğer kavram olan KAKS’a bu kısaltmanın diğer adı meşhur EMSAL ‘dir. Birisi size emsalden bahsediyorsa teknik olarak bunun adı KAKS ‘tır. Buna bazen mimarlar ve inşaatçılar Kapalı Alan derler. Yani imar koşullarına göre yapılabilecek maksimum toplam inşaat alanı KAKS’tır.

Zaten kısaltmada buradan üretilmiştir; “Kapalı Alan Kat Sayısı

Yukarıdaki örnek ten devam edersek 750 m2 lik bir arsamıznı TAKS’ı 0,3 tü ve hesap yaptığımızda binamızı 225 m2 ye inşaa edecektik. Bu arsa için emsal (KAKS) 1,5 ise hesabı aşağıdaki gibi yapabiliyoruz.

         750 m2 x 1,5 = 1,125 m2 imalat alanı / kapalı alan.

Bu durumda benim taban alanım 225 m2 ise 1,125 m2 imalat alanımı nasıl kullanmam gerekir?

         1,125 / 225 m2 = 5

Yani ben 750 m2 arsamda 5 katlı bir bina yapabilirim.

Ancak bir noktayı da belirtelim. Eğer, imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden KAKS  hesaplanır.

İmalat alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanların toplamı olarak ifade edilir. Ortak Alanlar Kapalı Alanlara dahildir. Hava bacaları, saçaklar, bina dışındaki yangın merdivenleri Kapalı Alandan hariçtir.

KAKS oranları, 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında belirlenebiliyor.

Bir bölgede TAKS ın yüksek olması yeşil alanların azalmasına neden olurken KAKS’ın yüksek olması da dikey ve uzun binaların artmasına, şehir görüntüsünün bozulmasına veya değişmesine neden olabilmektedir.

Bazen KAKS ve TAKS’a rağmen bina yüksekliklerine başka nedenlerden dolayı kısıtlama getirilebilir. Özellikle görüntü bozulmasında ve hava limanı çevresinde bina yükseklikleri imar olmasına rağmen engellenebilir.

Bu konuda örnek isterseniz İstanbul’da bir saat dolaşmanız yeterli olacaktır.

Bu haftanın Teknik Yazısı’nı da tamamlamış olduk.

Sorularınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz.

Mutlaka Bloğuma üye olun.

Başarılar

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.

Gayrimenkul Mevzuatı Yazıları

Ülkemizde Yabancıların Mülk Edinme Koşulları

Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Ülkemizde Yabancıların Mülk Edinme Koşulları

Mütekabiliyet ilkesi (Değiş-Tokuş/Karşılıklılık İlkesi) olarak bilinen, Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarına yabancı ülkelerde mülk edinmesine izin verilmesine karşılık olarak bu ülkenin vatandaşlarına da ülkemizde mülk satışı yapılabilmektedir.

Yeni düzenlemeler ile;
 • Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen ve mütekabiliyet olmayan ülke vatandaşlarına da mülk edinme hakkı tanınmıştır.
 • Yabancılara 30 hektar taşınmaz satın alma olanağı getirilmiş, Bakanlık yetkisi altında 2 katına çıkartılabilmektedir.
 • Yapılı taşınmazlar ile birlikte arazi niteliğindeki taşınmazların satılmasına izin verilmiştir.
 • Askeri Güvenlik Bölgeleri ve stratejik bölgelerde alım-satım konusunda Genel Kurmak Başkanlığı ile taşınmazın bulunduğu ilgili Kuvvet Komutanlıklarına da izin yetkisi kuralı korunmuştur.
 • Bir ilçenin sınırlarının %10’u kadar yüz ölçümünde gayrimenkul satışı yapılabilmektedir.
 • Yüzde yüze yabancı sermayeli tüzel kişiliklerin Petrol, Turizm yasaları ve Endüstri Bölgeleri kanunun dışında taşınmaz edinmesi yasaktır.
 • Türkiye’de kurulmuş ve yarı ve yarıdan fazla hissesi yabancılara ait olan şirketlerin taşınmaz edinmesi için ilin valilik il planlama ve koordinasyon müdürlüğünden izin almaları gerekir.
Tapuda yapılan değişiklikler ise:
 • İsrail ve Çin vatandaşları en çok 2 konut satın alabilmekte ancak iş yeri satın alamamaktadır.
 • İran, Çin ve Hindistan vatandaşları İçişleri Bakanlığından Irak vatandaşları Dışişleri Bakanlığından izin almak durumundadır.
 • Karadeniz hattında Rus Federasyonu ve Ukrayna vatandaşlarına mülk satışı yasaktır.
 • Yunanistan vatandaşlarına tüm kıyı şeridinde mülk satışı yasaktır.
 • Türkiye resmi olarak tanımadığı ülkelere taşınmaz satışı yapmamaktadır. Bunlar arasında; Kuzey Kore, Küba, Güney Kıbrıs, Suriye bulunmaktadır.

Evet, bu önemli bilgiyi sizinle paylaşmak istedim.

Bundan 8 yıl önce yapılan “Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun” ile Türkiye’de yabancı ülkelerin vatandaşlarının mülk sahibi olma koşulları tamamen değiştirilmiştir. Bu kanun ile ülkenin toprakları yabancılara satılarak gelir üretimi planlanmıştır.

Hatta, 250.000.-USD karşılığında vatandaşlık verilerek işin ölçeği daha da büyütülmüştür.

Hepinize başarılar diliyorum.

Bloğuma üye değilseniz hemen alttaki bağlantıdan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Başarılar.

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Yıllın Sonu Geldi

2023 bitti bitecek. Yılın sonu geldi! Peki siz ne durumdasınız? Tüm hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2024 te sizi neler bekliyor?

Yılı kapatmak ve 2024′ e hazırlık

Bu yılın bitmesine 60 günden az bir zaman kaldı. Yılı kapatmak ve 2024’e hazırlık yapmak için çalışmalara başlamak lazım.

80/20 Çalışma Modeli

Herkesin doğal olarak daha hazla kazanma arzusu var.  80/20 Çalışma Modeli bir çok ofisin danışman tutundurmak veya danışman çekmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Ancak doğru yönetilmezse, ofislerin kapanmasına neden oluyor. Neden mi? Okumaya devam edin.